Art 209 kk – uchylanie się od alimentacji – co warto wiedzieć?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków niezbędnych do utrzymania i wychowania osób, które są uprawnione do takiego świadczenia. Najczęściej alimenty przyznawane są na dzieci, ale mogą otrzymać je także pozostający w niedostatku rodzice. Za uchylanie się od ich płacenia grozi zarówno odpowiedzialność cywilna, jak i karna.

Czym jest niealimentacja i czy osoba niepłacąca alimentów popełnia przestępstwo?

Pojęcie to oznacza uchylanie się od płacenia alimentów przez osobę, która została do tego zobowiązana przez prawomocne orzeczenie wydane przez sąd, zawartą przed sądem lub innym organem ugodę bądź inną umowę. Warto wiedzieć, że uchylanie się od płacenia alimentów jest przestępstwem – osoba, która reguluje należności może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej na podstawie artykułu 209 kodeksu karnego. Oczywiście, aby niealimentacja została uznana za przestępstwo, muszą zostać spełnione pewne warunki. Będzie tak, jeśli łączna wysokość zaległości wynosi równowartość co najmniej trzech świadczeń. Także w sytuacji, gdy opóźnienie jest dłuższe niż trzy miesiące mówimy o przestępstwie. Wynika to z zapisów wspomnianego art. 209 kk. Odpowiedzialności karnej nie poniesie osoba, która nie płaci alimentów z powodów od niej niezależnych – przestępstwa nie popełnia na przykład ten, kto z powodu ciężkiej choroby utracił pracę i nie ma żadnych innych źródeł dochodu. Osoba, która nie płaci alimentów może zostać ukarana: karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do jednego roku. Kara może być bardziej surowa, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów poprzez uchylanie się od tego obowiązku uniemożliwiła zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Musi się wówczas liczyć z karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na okres do dwóch lat.

Kto może złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji?

Zawiadomienie o popełnieniu tego przestępstwa może złożyć osoba pokrzywdzona – jeśli jest pełnoletnia. Jeżeli niealimentacja dotyczy dziecka, wniosek składa drugi rodzic albo opiekun prawny – szukając prawnika, warto sprawdzić ofertę tej kancelarii https://www.adwokat-cyranski.com/adwokat-lodz-prawo-karne . Pamiętaj, że wsparcie prawnika to w tym przypadku gwarancja prawidłowego sporządzenia wymaganych dokumentów. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa niealimentacji może też złożyć organ pomocy społecznej. Sposobem na uwolnienie się od odpowiedzialności karnej jest zapłacenie całych zaległych alimentów – trzeba to zrobić najpóźniej trzydzieści dni przed wyznaczoną datą pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.