Zwrot podatku z zagranicy – jak go rozliczyć, metody rozliczenia

Rozliczenie dochodów z zagranicy w polskim PIT jest zależne od państwa, w którym wykonana została praca. Podobnie jest z rozliczeniem podatkowym zagranicznym – gdy pracowaliśmy w kraju należącym do danej grupy, nie jest konieczne wykazanie zwrotu podatku z zagranicy, gdy zwrot podatku uzyskaliśmy od kraju należącego do drugiej grupy – wówczas dochód ten powinien być wykazany w polskim PIT.

Zwrot podatku z zagranicy – czynniki obowiązku rozliczenia się w Polsce

Obowiązek rozliczenia się w Polsce z dochodów z zagranicy jest zależne od:

  • Rezydencji podatkowej – w przypadku posiadania rezydencji podatkowej, istnieje obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów z zagranicy.
  • Kraju, w którym uzyskane zostały dochody zagraniczne (przychody z niektórych krajów są w Polsce zwolnione z opodatkowania, z innych należy je wykazać w PIT).

Zwrot podatku z zagranicy – metody rozliczenia

To, w jaki sposób podatnik dokonuje rozliczenia zwrotu podatku z zagranicy, jest określone przez ustawę między danymi krajami. Metoda unikania podwójnego opodatkowania jest zależna od tego, czy te kraje w umowie międzynarodowej biorą pod uwagę postanowienia konwencji MLI, która zastępuje metodę wyłączenia z progresją, inną metodą – proporcjalnego odliczenia. Tak więc zwrot podatku z zagranicy może zostać rozliczony przez:

Metodę wyłączenia z progresją – ta metoda zakłada zwolnienie dochodu z zagranicy od podatku w kraju rezydencji. A więc podlega mu również zwrot podatku z zagranicy. W związku z tym podatnik nie rozlicza go w Polsce – nie wykazuje zwrotu w polskiej deklaracji podatkowej. Otrzymując dochody wyłącznie za granicą, podatnik nie jest zobowiązany składać deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/ZG.

Metodę proporcjonalnego odliczenia – w przypadku tej metody istnieje obowiązek odprowadzenia podatku zarówno w Polsce, jak i za granicą, z tym że płatnik ma prawo złożyć deklarację dla polskiego urzędu skarbowego uwzględniającą odliczenie kwoty uiszczonej w zagranicznym podatku. Jeśli zaistniała taka sytuacja, a więc doszło do odliczenia zagranicznego podatku, a kolejno podatnik otrzymał jego zwrot, ten również powinien być rozliczony w Polsce. Warto pamiętać, aby nie czynić tego w ramach korekty złożonej w deklaracji, lecz w rozliczeniu składanym za rok, w którym dokonano zwrotu podatku z zagranicy.

Istotną kwestią dotyczącą rozliczenia zwrotu podatku z zagranicy jest ulga abolicyjna. Wprowadzona jest ona w ramach ustawy o PIT i ma na celu usunąć różnice w profitach dla płatnika powstałe w wyniku wyboru metody unikania podwójnego opodatkowania. Tak, więc zwalnia ona od podatku różnicę, jaka wynika z rozliczenia dokonanego według metody wyłączenia z progresją a metody proporcjalnego odliczenia.

Zwrot podatku z zagranicy – kiedy i jak go rozliczyć? Jakie są niezbędne dokumenty?

Zwrot podatku z zagranicy jest rozliczany w Polsce w deklaracji składanej za rok, którego ten zwrot dotyczy. Może więc zaistnieć taka sytuacja, w której, biorąc pod uwagę różnice w trwaniu roku podatkowego w kraju źródła dochodu i kraju rezydencji, podatnik w jednym roku rozliczy zwrot zagranicznego podatku, a w innym swój dochód z pracy za granicą rozliczy w Polsce. Nie jest to błędem i w związku z tym musi on dokonać tego w osobnym zeznaniu za ten rok, a nie w formie korekty w złożonej już deklaracji.

Aby nastąpił zwrot podatku z zagranicy, należy skompletować właściwe dokumenty, do których należą:

  • kopia dokumentu tożsamości – paszportu lub dowodu osobistego;
  • dokumenty wydane przez pracodawcę (uwzględniające wysokość wynagrodzenia i zaliczkę na podatek);
  • numer zagranicznego ubezpieczenia socjalnego;
  • karta podatkowa, która została wydana przez pracodawcę po zakończeniu pracy podatnika;
  • payslip z ostatniego tygodnia lub miesiąca bądź wydany przez pracodawcę analogiczny dokument odpowiadający krajowi źródła dochodu;
  • nazwa i adres zagranicznego pracodawcy podatnika.